Výstavba, elektroinštalácie, chemické úpravy bazénov, víriviek a poradenstvo
Odoslať objednávku
This is an example of a HTML caption with a link.

Oxidačno redukčný potenciál

REDOX - dezinfekcia vody

 

Oxidačno-redukčný potenciál (ORP) hovorí o zdraviu prospešnosti a dezinfekčnosti vody a o miere zostávajúceho kyslíku obsiahnutého vo vode. Organické látky, ktoré spôsobili znečistenie vody znižujú redox potenciál a látky schopné oxidácie, ako chlór, ozón, alebo aktívny kyslík redox potenciál zvyšujú. ORP určuje bakteriologickú kvalitu vody. Svetová zdravotnícka organizácia stanovila ideálnu hodnotu na +680 mV. Táto hodnota zaručuje prevenciu proti mikróbom a baktériám, ktoré by sa mohli vyskytnúť v neošetrenej vode. Na stabilnú kontrolu ORP doporučujeme doinštalovanie chemického dávkovača ASIN AQUA REDOX(inštalácia je možná aj do už funkčného bazéna), ktorý ORP nielen meria, ale aj dávkuje dezinfekciu priamo do bazéna. Naviac meria a dávkuje pH.

 

0,3mg/l (640mV) - 0,5mg/l (720mV)

 

 

 

ASIN AQUA REDOX - meria pH a dávkuje pH-, meria ORP a dávkuje chlór - jeden z najlepších chemických dávkovačov

dezinfekcia vody v bazéne, čistenie vody v bazéne

 

Meranie oxidačne-redukčného potenciálu

 

Redoxný potenciál (ORP), skrátene redoxný potenciál, umožňuje kvantifikovať oxidačnú a redukčnú silu vodného roztoku. Oxidáciou a redukciou rozumieme javy, pre ktoré je charakteristická vzájomná výmena elektrických nábojov medzi oxidáciou alebo redukciou látok. Pri tomto fyzikálnochemickom pochode prebieha rovnovážna reakcia, pri ktorej redukujúca látka odovzdáva elektróny a sama sa oxiduje, zatiaľ čo oxidujúca látka elektróny prijíma a sama sa redukuje. Ak ponoríme do takéhoto roztoku elektródu z indiferentného kovu, vytvorí sa na nej redoxný potenciál, ktorého veľkosť závisí od pomeru koncentrácií oxidujúcich a redukujúcich látok v roztoku.

 

Redoxný potenciál sa ustanovuje opäť meraním napätia galvanického článku tvoreného meraným roztokom, do ktorého sú ponorené dve elektródy - meracia a porovnávacia. Na rozdiel od merania pH je meracia elektróda v tomto prípade z ušľachtilého kovu (platiny, zlata či striebra), ale porovnávacia elektróda môže byť rovnaká, teda napr. chlorid. Merané napätie je v rozmedzí asi -1 500 mV až +1 500 mV. Kladná hodnota napätia ukazuje, že roztok pôsobí oxidačne, záporná hodnota znamená, že roztok pôsobí redukčne. Veľkosť redoxného potenciálu závisí na teplote, ale pri jeho meraní sa zvyčajne teplotná kompenzácia nevykonáva, pretože každé médium má inú teplotnú závislosť. Ak sa musia hodnoty redoxného potenciálu porovnávať, musí sa vždy merať pri rovnakej hodnote pH, pri rovnakej teplote a s rovnakým typom porovnávacej elektródy.

 

meranie čistenia vody v bazéne, čistenie vody v bazéne

Princip potenciometrického merania hodnoty pH a redoxného potenciálu: ME – meracia elektróda(pH alebo ORP), SE – porovnávacia elektróda, TS – teplotné čidlo, MP – merací prevodník s vyhodnocovacou jednotkou

 

 

<< späť na vodivosť vody v bazéne

AKTUÁLNE ČLÁNKY:

Okrem bazénov sa venujeme aj:Obsah:

Partneri: